โครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย”

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างกล่าวต้อนรับนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ที่เข้าร่วมโครงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสงประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่สามศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนาเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่สามศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักวิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล และความรู้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์