โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์และการวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดประเด็นการวิจัยในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” 15 กค. 64 เวลา 13.00 -16.00 น. ผ่านโปรแกรมZoom

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร รับฟังบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง “การปรับกระบวนทัศน์และการวางกลยุทธ์เพื่อกำหนดประเด็นการวิจัยในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564   เวลา 13.00 -16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom

โดย  รองศาสตาราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมัครคลิกที่นี่ : https://forms.gle/7MHZW6AooPpSfyMc9

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00 น. หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน

จัดโดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : Creativity in Reality for Life and Sustainability

การสร้างสรรค์บนพื้นฐานความเป็นจริงเพื่อชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน