โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอทุนวิจัยผ่านระบบ NRIIS (25 สิงหาคม 2566)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กล่าวเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอทุนวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

 

โดยการอบรม ได้รับเกียรติจาก คุณศยามน ไชยปุรณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ ประมวลผล และบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หรือ ระบบ NRIIS ในการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. ตลอดจนวิธีการรายงานผลการวิจัยในระบบดังกล่าว

ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรมจากหลายสาขาวิชา