โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานบริหารการวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การเขียนงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัย โดย รศ. ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายโดย รศ. ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยฯ (documents) โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงิน