โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ผ่านการใช้งานระบบ NRIIS” วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิดงานและเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 เรื่อง “การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ผ่านการใช้งานระบบ NRIIS”

 

โครงการบรรยาย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนแนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ผ่านการใช้งานระบบ NRIIS ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร