โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การบ่มเพาะการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมประชุมและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “การบ่มเพาะการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”  
การบรรยาย ได้รับเกียรติจาก คุณเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นวิทยากร มาแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ