โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ “การเตรียมความพร้อมพัฒนาชุมชนและการเขียนข้อเสนอเพื่อยื่นขอทุนด้านการพัฒนาสังคม”