โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ รับรุ่นละ 20 คน โดยแต่ละหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มสมรรถนะสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.polsci.tu.ac.th  หัวข้อ ”ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือ โทร. 09-2999-6550