โครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประชุม เรื่อง “ระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยพื้นฐานและการพัฒนานักวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 -11.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เพื่อให้ผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าใจระบบการวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุนภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการตั้งโจทย์วิจัย และทราบแนวทางการขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป