📌 ‘ราชบุรี’ เมืองสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน : บทบาทของ อว. ส่วนหน้า และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ                                                                              (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) จังหวัดราชบุรี (E-book)

📌 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ U2T จังหวัดราชบุรี (E-book)

📌 ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาใน อว. ส่วนหน้า จ. ราชบุรี (3 แห่ง) ที่ดำเนินการใน จ. ราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 แยกตามยุทธศาสตร์ฯ จังหวัดราชบุรี

📌 ข้อมูลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนล่าง (27 แห่ง) ที่ดำเนินการใน จ. ราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2564 แยกตาม

📌สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกลไก อว. ส่วนหน้า สำหรับการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำจังหวัดราชบุรี

✨เรื่องเล่าความสำเร็จ (Success Story) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ประจำจังหวัดราชบุรี