แบบฟอร์ม/เอกสารดาวน์โหลด

โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

แนวทางในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  1. แนวทางการจัดทำรายงาน
  2. ตัวอย่างปกรายงานและรายงานการเงิน   

อกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย ทุนอุดหนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  1.   ใบสำคัญรับเงิน
  2.  แบบประมาณการใช้จ่ายและเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย
  3. บันทึกขอแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี