รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น

** อัพเดทล่าสุด วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 **

 1.    บันทึกนำส่ง (จำนวน 1 ชุด)* .DOC
 2. ใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ดีเด่น (จำนวน 1 ชุด)*

  .DOC

 3. แบบเสนอประวัติและผลงาน ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล  (สว.รว 2) (จำนวน  5 ชุด)* .DOC

 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยหัวหน้าส่วนงานระดับภาควิชาขึ้นไป (จำนวน 5 ชุด)*  .DOC
 5. รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือ สูจิบัตรประกอบการแสดงผลงาน
  สร้างสรรค์ หรือ การเผยแพร่ในลักษณะอื่นๆ ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล
  (จำนวน 3-5 ผลงาน) (จำนวนผลงานละ 5 ชุด)*
 6. หลักฐานการมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหลักฐานได้รับการยินยอมจากผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ

  (กรณีทำงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์โดยคณะบุคคล) (จำนวนผลงานละ 5 ชุด)*

 7. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) (จำนวนอย่างละ 5 ชุด)*
  (เช่น รางวัลที่เคยได้รับ สูจิบัตร เป็นต้น ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ)
 8. การส่งเอกสารและผลงาน (พร้อมไฟล์ข้อมูล PDF ประกอบด้วย ไฟล์ข้อ 1-7 )

            8.1 สาขาวิทยาศาสตร์ ส่งเอกสารฉบับจริง (จำนวน 1 ชุด)*

                  พร้อมไฟล์ข้อมูล  PDF (ที่เหมือนเอกสารฉบับจริงทุกประการ)

           8.2 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่งเอกสารฉบับจริง (จำนวน 5 ชุด)*

                  พร้อมไฟล์ข้อมูล  PDF (ที่เหมือนเอกสารฉบับจริงทุกประการ)

  หมายเหตุ

  1.* จำนวนเอกสารและผลงานในแต่ละสาขา เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 8

  2.ไฟล์ข้อมูลเอกสารและผลงาน PDF (ประกอบด้วย ไฟล์ข้อ 1-7 )

  สามารถส่งให้สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ทาง Email : nhunsa@hotmail.com

รางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น

 1. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)* .DOC
 2. ใบนำส่งเอกสารในการเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ รุ่นใหม่ดีเด่น (จำนวน 1 ชุด)* .DOC

 3. แบบเสนอประวัติและผลงาน ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล (สว.รว 2) (จำนวนชุด)* .DOC
 4. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยหัวหน้าส่วนงานระดับภาควิชาขึ้นไป (จำนวน 5 ชุด)* .DOC
 5. รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ หรือ สูจิบัตรประกอบการแสดงผลงาน
  สร้างสรรค์ หรือ การเผยแพร่ในลักษณะอื่นๆ ของนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ ที่ขอรับรางวัล
  (จำนวน 3-5 ผลงาน) (จำนวนผลงานละ 5 ชุด)* 
 6. หลักฐานการมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหลักฐานได้รับการยินยอมจากผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ

  (กรณีทำงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์โดยคณะบุคคล) (จำนวนผลงานละ 5 ชุด)*

 7. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) (จำนวนอย่างละ 5 ชุด)*
  (เช่น รางวัลที่เคยได้รับ สูจิบัตร เป็นต้น ทั้งในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ)
 8. การส่งเอกสารและผลงาน (พร้อมไฟล์ข้อมูล PDF ประกอบด้วย ไฟล์ข้อ 1-7 )

            8.1 สาขาวิทยาศาสตร์ ส่งเอกสารฉบับจริง (จำนวน 1 ชุด)*

                 พร้อมไฟล์ข้อมูล  PDF (ที่เหมือนเอกสารฉบับจริงทุกประการ)

           8.2 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ส่งเอกสารฉบับจริง (จำนวน 5 ชุด)*

                 พร้อมไฟล์ข้อมูล  PDF (ที่เหมือนเอกสารฉบับจริงทุกประการ)

  หมายเหตุ

  1.* จำนวนเอกสารและผลงานในแต่ละสาขา เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 8

  2.ไฟล์ข้อมูลเอกสารและผลงาน PDF (ประกอบด้วย ไฟล์ข้อ 1-7 )

  สามารถส่งให้สำนักงานบริหารการวิจัยฯ ทาง Email : nhunsa@hotmail.com