รางวัลผลงานวิจัยเชิงวิชาการ

 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 3)  (จำนวน 6 ชุด)
 4. เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 6 ชุด)
 5. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ หรือการได้รับการอ้างอิง (Citation) (จำนวน 6 ชุด)
 6. หลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) (จำนวน 6 ชุด) **ถ้ายังไม่มีข้อมูลในระบบโปรดติดต่อผู้ประสานงานคณะวิชาของท่าน
 7. หลักฐานใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและหรือสัตว์ทดลองของสถาบัน (ถ้ามี)(จำนวน 6 ชุด)
 8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) (จำนวน 6  ชุด)

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์

 1. ใบนำส่งเอกสาร  (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 4)  (จำนวน 6 ชุด)
 4. เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 6 ชุด)
 5. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม (จำนวน 6 ชุด)
 6. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม (จำนวน 6 ชุด)
 7. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ หรือการได้รับการอ้างอิง (Citation)  (จำนวน 6 ชุด)
 8. หลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) (จำนวน 6 ชุด) **ถ้ายังไม่มีข้อมูลในระบบโปรดติดต่อผู้ประสานงานคณะวิชาของท่าน
 9. หลักฐานใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและหรือสัตว์ทดลองของสถาบัน (ถ้ามี) (จำนวน 6 ชุด)
 10. เอกสารแสดงการจดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยดังกล่าว (ถ้ามี) (จำนวน 6 ชุด)
 11. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) (จำนวน 6  ชุด

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคม

 1. ใบนำส่งเอกสาร  (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 5)  (จำนวน 6 ชุด)
 4. เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (จำนวน 6 ชุด)
 5. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความต้องการของชุมชน (จำนวน 6 ชุด)
 6. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม (จำนวน 6 ชุด)
 7. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ หรือการได้รับการอ้างอิง (Citation)  (จำนวน 6 ชุด)
 8. หลักฐานที่แสดงว่าผลงานวิจัยของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) (จำนวน 6 ชุด) **ถ้ายังไม่มีข้อมูลในระบบโปรดติดต่อผู้ประสานงานคณะวิชาของท่าน
 9. หลักฐานใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและหรือสัตว์ทดลองของสถาบัน (ถ้ามี)(จำนวน 6 ชุด)
 10. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) (จำนวน 6 ขุด)

รางวัลผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่หรือแสดงในระดับนานาชาติ

 1. ใบนำส่งเอกสาร  (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 6) (จำนวน 6 ชุด)
 4. สูจิบัตรหรือสำเนาโปรเเกรมการเผยเเพร่หรือเเสดงผลงาน (จำนวน 6 ชุด)
 5. เอกสารที่แสดงถึงการมีหน่วยงาน/องค์กร หรือคณะกรรมการ รับผิดชอบดูแลการจัดการเผยเเพร่หรือผลงาน (จำนวน 6 ชุด)
 6. เอกสารที่แสดงถึงการมีคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือกผลงาน หรือเเสดงว่าได้รับเชิญ (จำนวน 6 ชุด)
 7. หลักฐานของผลงานที่นำไปเผยแพร่ เช่น รูปถ่าย (ภาพสี) วีดิทัศน์ (จำนวน 6 ชุด)
 8. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงรายชื่อประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมแสดงผลงาน (จำนวน 6 ชุด)
 9. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หรือความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน และองค์ความรู้ที่ได้รับจากการสร้างสรรค์ผลงาน          (จำนวน 6 ชุด)
 10. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) (จำนวน 6 ชุด)
รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความปริทัศน์ (Review articles) ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus หรือ Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI)
 1. ใบนำส่งเอกสาร (จำนวน 1 ชุด)
 2. บันทึกนำส่ง  (จำนวน 1 ชุด)
 3. แบบเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล (สว.รว 7)  (จำนวน 6 ชุด)
 4. หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ประกอบการขอรับรางวัลสนับสนุน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาตามปี พ.ศ. ของการตีพิมพ์เผยแพร่          (จำนวน 6 ชุด)
 5. หลักฐานที่แสดงว่าผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนมีบทบาทเป็น Corresponding author ของบทความปริทัศน์นั้น (จำนวน 6 ชุด)
 6. หลักฐานที่แสดงว่าบทความในวารสารของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลตามที่ขอรับรางวัล (จำนวน 6 ชุด)
 7. หลักฐานที่แสดงว่าบทความของท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th) (จำนวน 6 ชุด) **ถ้ายังไม่มีข้อมูลในระบบโปรดติดต่อผู้ประสานงานคณะวิชาของท่าน
 8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) (จำนวน 6 ชุด)

ประจำปี พ.ศ.2560

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดี

 1. หนังสือนำส่งผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และผลงานวิจัยดี
 2. แบบเสนอผลงานวิจัยสว.ว 14  
 3. ผลงานวิจัยตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด จำนวน 5 ชุด
 4. สำเนาเอกสารสิ่งพิมพ์ (เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์ของสาขาวิชา ฯลฯ) แสดงการเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นๆ (ถ้ามี) จำนวน 5 ชุด