ใช้ microsoft edge ในการดาว์โหลดไฟล์

เอกสารเพื่อขอรับทุนใหม่

เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
 1. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย ศิลปากร ครั้งที่ 5/2556 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556
 2. มติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
 3. มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2553 วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553
 4. ผลผลิตที่เป็นเป้าหมายของการวิจัย
รายการเอกสารเพื่อใช้เสนอขอรับทุน
 1. หนังสือนำส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านหัวหน้าส่วนราชการ (คณบดี / ผู้อำนวยการศูนย์ / สถาบัน / สำนัก / กอง)
 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด จำนวน 3 ชุดและผู้วิจัยต้องลงนามจริงทุกชุด
  1. แบบเสนอแผนบูรณาการวิจัย
  2. แบบเสนอ Concept โครงการวิจัย เป้าหมาย 1-2
  3. แบบมาตรฐานการวิจัย

เอกสารอธิบาย SRL และ TRL

SRL_1 SRL_2 TRL_1 TRL_2

 • หนังสือยืนยันการมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยและความต้องการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 • แบบรายงานความก้าวหน้า (กรณีโครงการต่อเนื่องสำหรับข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่องใช้ส่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อประกอบการของบประมาณ ในปีถัดไปเท่านั้น) จำนวน 2 ชุด ผู้วิจัยลงนามทุกชุด (แบบ ต-1/ด)
 • แผ่นบันทึกข้อมูล (File Word และ File PDF) จำนวน 1 แผ่น
 • แบบรับรองการทำงานของนักวิจัยที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด (สวนส.ว7)
 • เอกสารประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (สำหรับชุดโครงการ) จำนวน 1 ชุด
  1. บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อำนวยการชุดโครงการและหัวหน้าโครงการรับรองและยืนยันว่าครุภัณฑ์ที่ขอตั้งนั้นไม่มีในคณะ/หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัย และมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานมาก ถ้าไม่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดลงนามรับรองด้วย
  2. ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ซึ่งยืนยันราคาในช่วงของการเสนอโครงการวิจัย และช่วงของการของวดเงิน
  3. เอกสารที่แสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่จะทำการจัดซื้อ
เอกสารประกอบสำหรับจัดทำข้อเสนอการวิจัย
 1. ภาคผนวก : นิยามเกี่ยวกับการวิจัยและตารางการจัดทำงบประมาณ และตัวอย่างงบประมาณ
 2. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ
 3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
 5. (ร่าง) สรุปนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)
 6. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559)
 7. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
 8. นโยบายรัฐบาล
 9. จรรยาบรรณนักวิจัย
 10. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 11. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
 12. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้นอกงบประมาณให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการ

 1. หนังสือนำส่งชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย ที่ปรับแก้
 2. ชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัยที่ปรับแก้ จำนวน 1 ชุด
 3. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
 1. หนังสือนำส่งเอกสารเพื่อเบิกเงินงวดที่ 1 
 2. แบบประมาณการใช้จ่ายเงินและเบิกเงิน อุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1  สำหรับชุดโครงการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ (แบบ สวนส.วช 8)
 3. แบบประมาณการใช้จ่ายเงินและเบิกเงิน อุดหนุนการวิจัยงวดที่ 1 สำหรับโครงการวิจัย จำนวน 1 ฉบับ (แบบ สวนส.วด 8)
 4. บันทึกแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีทุนอุดหนุน การวิจัย
 5. ตัวอย่างการลงนามในสัญญารับทุน โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย

หมายเหตุ  สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ลงนาม

 1. สัญญารับทุน จำนวน 3 ฉบับ
 2. ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 ฉบับ
รายการเอกสารเพื่อใช้ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 และขอเบิกเงินงวดที่ 2
 1. หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่…… และขออนุมัติเบิกเงินงวดที่…… 
 2. แบบรายงานการเงิน 
 3. รายงานความก้าวหน้า จำนวน 1 ชุด 
 4. แบบติดตามงานวิจัย จำนวน 1 ชุด

ส่วนประกอบของร่างรายงาน

 1. แบบปกรายงานวิจัย(ภาษาไทย)
  โครงการ โครงการย่อย ชุดโครงการ
 2. แบบปกรายงานวิจัย(ภาษาอังกฤษ)
  โครงการ โครงการย่อย ชุดโครงการ
 3. แบบการเขียนรายงานวิจัย
 4. แบบฟอร์มบทคัดย่อ

สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบัน (จะได้รับเงินงวดสุดท้ายเมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ มีการปรับแก้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์)

รายการเอกสารเพื่อใช้ส่งร่างรายงานวิจัย 

 1. หนังสือนำส่งร่างรายงานวิจัย
   โครงการ ชุดโครงการ
 2. ร่างรายงานวิจัย
  • โครงการ 3 ชุด
  • ชุดโครงการ 5 ชุด
 3. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) (ร่างรายงาน)     1 ชุด
 4. รายงานการเงินตามแบบ สวนส.กง     1 ชุด 
 5. สำเนาสมุดบัญชีคู่ฝากที่ลงนามสำเนาถูกต้องทุกหน้า  1 ชุด
 1. หนังสือนําส่งร่างรายงานวิจัยชุดโครงการวิจัย/ โครงการวิจัยที่ปรับแก้
 2. ร่างรายงานวิจัยที่ปรับแก้ จํานวน 1 ชุด
 3. ร่างรายงานวิจัยฉบับเดิม จํานวน 1 ชุด

สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบัน (จะได้รับเงินงวดสุดท้ายเมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ มีการปรับแก้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์)

รายการเอกสารเพื่อใช้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 1. หนังสือขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 2. เอกสารส่งสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
  1. รายงานวิจัยจํานวน 6 ชุด
  2. บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด
  3. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 5 ชุด (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์)
  4. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 ชุด (บทคัดย่อ สรุปรายงาน แบบติดตามงาน และบทความวิจัย)
  5. ผลผลิต (output) ที่ต้องสัมฤทธิ์ลักษณะอื่นๆ ตามขนาดของทุนของแต่ละสาขาวิชา ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย จํานวน 1 ชุด
  6. แบบติดตามงานวิจัยจํานวน 1 ชุด
  7. สรุปผลงานวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ จํานวน 1 ชุด (ตาม แบบ สวนส.ว 6)
  8. นำผลสำเร็จของงานเข้าระบบ NRMS โดยอาจจะส่งในรูปแบบของ file บทคัดย่อรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือบทความวิจัยที่มีการไปนำเสนอในรูปแบบต่างๆ  
 3. หนังสือปิดบัญชี กรณีที่ธนาคารขอ

เมื่อได้รับเงินงวดที่ 3 แล้ว ให้ดำเนินการส่งเอกสารดังนี้

 1. แบบนําส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากโครงการวิจัย (แบบ สวนส.กง.06)
 2. แบบรายงานการเงิน
 1. หนังสือขอขยายระยะเวลาการดำเนินการวิจัย
 2. หนังสือขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลงชุดโครงการวิจัย/โครงการวิจัย
 3. หนังสือขอลาออกจากการเป็นผู้ร่วมวิจัย
 4. หนังสือขอเปลี่ยนหัวหน้าชุดโครงการ/โครงการ
 5. หนังสือขอเปลี่ยนผู้ร่วมวิจัยชุดโครงการวิจัย/ โครงการวิจัย
 6. หนังสือขอยุติการทําวิจัย

ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเอกสารการเงิน

 1. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 06.4/ว.30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ
 2. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 5/ว.73 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
 3. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 6/ว.113 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
 4. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 6/ว.126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
 5. หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 3/ว.105 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ รักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
 6. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539
 8. ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2539
 9. ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2539
 10. ขออนุมัติดำเนินการใช้ระบบจ่ายตรงผ่านธนาคารในส่วนของบุคคล
 11. ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
 1. บันทึกแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีทุนอุดหนุนการวิจัย
 2. แบบรายงานการเงินงวดที่ 1-3 (แบบ สวนส.กง. 01-03) (finance report 01-03).xls
 3. แบบนำส่งเงินดอกเบี้ยเงินฝากโครงการวิจัย (แบบ สวนส.กง.06) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีทุก หน้าพร้อม statement (บัญชีกระแสรายวัน) ที่ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
 4. บันทึกแจ้งความประสงค์ปิดบัญชีทุนอุดหนุนการวิจัย
 5. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน
 6. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 7. ระเบียบค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 8. พระราชกฤษฏิกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 9. พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ฉบับที่ 9)
 10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)
 12. การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
 13. ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายด์แอร์เวย์
 14. หลักเกณฑ์การเบิกเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
 15. หลักเกณฑ์และหลักฐาน และวิธีการปฏิบัติเมื่อเอกสารสูญหาย
 16. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 17. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 18. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 19. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
 20. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
 1. งานพัสดุ

ตัวอย่างเอกสารการจัดจ้าง

 1. บันทึกขออนุมัติจ้าง
 2. ใบตรวจรับพัสดุ
 3. ใบส่งมอบงาน – จ้าง
 4. ใบสั่งจ้าง
 5. ใบสืบเสนอราคา – จ้าง
 6. รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งจ้าง

ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อ

 1. บันทึกขออนุมัติ
 2. ใบสั่งซื้อ
 3. ใบสืบ – เสนอราคา
 4. รายละเอียดแนบท้ายใบสั่งซื้อ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสืออนุมัติอื่นๆ

หนังสืออนุมัติขยายเวลาดำเนินการโครงการและขยายเวลาเก็บรักษาเงิน

 • หนังสืออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการและขอขยายระยะเวลาการเก็บรักษาเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560
 • หนังสืออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการและขอขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561
 • หนังสืออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการและขอขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562
 • อนุมัติขยายเวลาการดำเนินการและขยายเวลาใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 – 2560
 • อนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณปี  พ.ศ.2558 และ ปี 2559
 • อนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559
 • อนุมัติขยายเวลาการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559
 • อนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 2)
 • อนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1)
 • อนุมัติขยายเวลาการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 (ครั้งที่ 1)
 • อนุมัติขยายเวลาการดำเนินการโครงการวิจัยและขยายเวลาการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557

หนังสือกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงิน

 • หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/045778 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559  
 • หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/039099 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
 • หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/44724 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
 • หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/42905 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ
 • หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/03473 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ

การขยายเวลา

 • หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว.379 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
 • หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว.370 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
 • ผลการพิจารณาเบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่ขอทุน งบประมาณปี 2558