เยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร. รศ.ดร.นันทนิตย์. วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ และผศ.ดร.ศุภกิจ. สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมและหารือการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับและพาชม พร้อมพูดคุยแนวทางการดำเนินงานของศูนย์และร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกัน ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ Food innopolis อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย