เปิดรับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ และส่งโครงการได้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ น.ส.สุภานันท์ เงินน้อย สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
researchnetwork.cth@gmail.com