เปิดรับพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562
ดูรายละเอียดและดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.suric.su.ac.th (หัวข้อ มาตรฐานการวิจัย)

***คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะไม่พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนการได้รับการรับรองฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานบริหารการวิจัยฯ (ปิยาภรณ์ /นฤมล)
โทรศัพท์ 034-255808, 098-5479738 โทรศัพท์ภายใน 22761