เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่
(1)มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
(2)ค่านิยมในสังคมไทย

โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนต้องส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com และจัดส่งต้นฉบับแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 10 ชุด มาที่กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณียเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะแจ้งผลการสนับสนุนทุนวิจัย รวมทั้งรายละเอียดในการจัดทำสัญญารับทุนไปยังผู้เสนอขอทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ภายในเดือน กันยายน 2563 และประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ www.culture.go.th

สามารถ Download แบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ www.culture.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2247 0013 ต่อ 1308-1310 โทรสาร 0 2645 3059