เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย ที่ใช้ได้จริง 2021

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเพื่อการวิจัย…ที่ใช้ได้จริง” รุ่นที่ 2 โดยมี 4 หลักสูตรคือ หลักสูตรการกำหนดโจทย์การวิจัยและการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัย,   หลักสูตรการแปลผลและการเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R, หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เพียงพอ สำหรับการทำวิจัยให้ได้จริงอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยตนเอง

สามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม E-mail : arm_nb080@hotmail.com และ Facebook : www.facebook.com/arm.red.94