เชิญชวนส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (TCI กลุ่มที่ 2)

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเพื่อเผยแพร่บทความทางวิซาการ บทความวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ.2564-พ.ศ.2567

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกำลังเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจ ส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสารและส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO ได้ตามเว็บไซต์: https://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index หรือส่งมาที่ E-mail: suchada_sni@vu.ac.th