เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปีพ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปีพ.ศ. 2564
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถขอรับทุนได้ โดยศึกษาลายละเอียด พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟร์อมในการสมัครขอรับทุนได้
ทางเว็บไซต์ www.trc.or.th ไปที่เมนูศูนย์ข้อมูล เลือกหัวข้อทุนวิจัย
ได้ตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563