เจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย University of Bialystok, Poland

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าพบ Dean of Biology and chemistry, University of Bialystok, Poland ภายใต้ MOU และ Erasmus Program เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย ด้านการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย อาจารย์ และ นักศึกษา ของทั้งสองมหาวิทยาลัย และได้ร่วมสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ของ University of Bialystok ในวิชา Organic Chemisty 1 และ Contemporary Problems of Analytical and Inorganic Chemistryในระหว่างวันที่ 20 – 24 พค.62