กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วย
ปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเครือข่าย อว. ร่วมกับ ผู้แทนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค คลินิกเทคโนโลยี UBI และ COES ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570”
โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 -15.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วมประชุมหารือผลการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting
เพื่อเป็นการสรุปการดำเนินงานโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ อว.ส่วนหน้า ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน

 

     วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
(อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดราชบุรี
และ
👉รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
👉เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
👉โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ของ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดราชบุรี
และผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จังหวัดราชบุรี ของสถาบันการศึกษา ของ อว. จำนวน 9 สถาบัน 104 ตำบล
👉เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้วยนวัตกรรม และการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดราชบุรี

 

      สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน   ตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

 

     ผู้ประกอบที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางออนไลน์   และส่งเอกสารไปที่ สป.อว. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

 

ประกาศโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน   ตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

👉 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน   ตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

👉 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

👉ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

 

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน   ตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

👉 ลงทะเบียนได้ที่นี่

 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

หมายเลขโทรศัพท์   02 333 3941 , 02 333 3958

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

อาจารย์ ดร.ภวพล คงชุม ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี)และรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับทิศทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ในการนี้ได้มอบหนังสือ ‘ราชบุรี’ เมืองสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน : บทบาทของ อว. ส่วนหน้า และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) จังหวัดราชบุรี และหนังสือ Ratchaburi Creative Livable ให้แก่ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00-15.00 น.                                            รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์    รองคณบดีฝ่ายวิจัย  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    คณะทำงานและเลขานุการ    หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์        วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน        (อว. ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดราชบุรี  เข้าพบ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของ  อว. ส่วนหน้าประจำจังหวัดราชบุรี และหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในระยะต่อไป      

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. – 16.30 น.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดราชบุรี (อว.ส่วนหน้า จ.ราชบุรี) และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าพบ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อสัมภาษณ์และถ่ายทําวีดีทัศน์เกี่ยวกับ บทบาท อว.ส่วนหน้า จ.ราชบุรี และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

ทั้งนี้ อว.ส่วนหน้า จ.ราชบุรี ได้ลงพื้นที่ชุมชนโครงการ U2T จัดทำสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการระดับจังหวัด (U2T) เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ และสามารถนำไปขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมที่ดีขึ้น (Social Movement) จำนวน 3 ตำบล ได้แก่

*โครงการ U2T ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

*โครงการ U2T ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

*โครงการ U2T ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ (อว. ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดราชบุรี โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดราชบุรี เพื่อรับทราบการชี้แจงคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ให้แก่จังหวัด จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 – 11.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะทำงาน อว. ส่วนหน้าฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) กับผู้แทนมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ (U2T) ในจังหวัดราชบุรี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะทำงาน อว. ส่วนหน้าฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก คณะวิทยาการจัดการ ประชุมหารือการดำเนินงานการประเมินศักยภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) ร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ (U2T) ในจังหวัดราชบุรี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมคณะทำงาน อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( สป.อว.) ผู้บริหารและผู้แทนส่วนงานราชการของจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกลไกหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ส่วนหน้า) สำหรับการพัฒนาจังหวัดราชบุรีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางและกรอบนโยบาย ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดราชบุรีเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดราชบุรี ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและภาคีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ. ราชบุรี ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.สันติ รักษาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนายศุภสิทธิ์ ลิ้มตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา9.00-12.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดราชบุรี เข้าประชุมหารือเพื่อรับมอบนโยบายการทำงานด้าน อววน.พัฒนาจังหวัด จากศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และหน่วย อว.ส่วนหน้า 76 จังหวัดผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะทำงาน อว. ส่วนหน้าฯ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรายจังหวัด โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ด้วยกลไก อว.ส่วนหน้าฯ ร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ (U2T) ในจังหวัดราชบุรี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 64 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดราชบุรี ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อสรุปเชิงนโยบายสำหรับนำเสนอต่อจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำจังหวัดราชบุรีในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัย การถอดบทเรียนจากประสบการณ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและภาคีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ. ราชบุรี ฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ. ราชบุรี ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.สันติ รักษาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล อ้นแฉ่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรีของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ และทีมนักวิจัยจากภาคีมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง

อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก คณะทำงานหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้แทนหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้กลุ่มงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพท้องถิ่น: ระดับพื้นที่ ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร          จัดการประชุมหารือเพื่อดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า) ประจำจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว. ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำจังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และผ่านระบบออนไลน์ (Online) โปรแกรม Zoom Meeting

รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พิภูบุษบก  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์  คณะทำงาน อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี เข้าร่วการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกับจังหวัดราชบุรีเพื่อรับฟัง “การชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามคู่มือแนวทางปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ ซึ่งจัดโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

1
2
3
4
previous arrow
next arrow

รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรวัฒน์                 สิริเวสมาศ   รองคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ และ อ.ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์  นักวิจัยในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าราชบุรีฯ เข้าพบนาย      วิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดราชบุรีของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี) และแนวทางการทำงานร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดราชบุรี

1
3
4
5
2
previous arrow
next arrow