ส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning

🌟ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากหน่วยงานของท่าน🌟 ให้ส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

🏢ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเเนินการจัดทำวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ในด้านศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาให้วารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ

📲ผู้ที่สนใจสามารถส่งต้นฉบับมาทาง E-mail: editor_jil@mahidol.ac.th
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/jil/
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9729