สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะโบราณคดี พร้อมด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ใช้หอศิลปะพระพรหมพิจิตร ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ