สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม⭐️

โดยในภาคเช้า🔰ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภาคบ่าย 💬 คณบดีจากคณะวิชาต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และคณะวิทยากรจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกัน ทบทวน สังเคราะห์และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการวิจัย (SWOT Analysis) และบริบททางกลยุทธ์ สำหรับการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร 📄✨