สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-12.00 น. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสด “การอบรมการใช้งานระบบ NRIIS ผ่าน ZOOM
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการยื่นคำของบประมาณโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม