สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
.
หมดเขต 15 พฤษภาคม 2562
.
กลุ่มหัวข้อการวิจัย
📍แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 5 หัวข้อ
🏭ภาคอุตสาหกรรม
🏢ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย
🚌ภาคขนส่ง
⚡️ภาคการผลิตไฟฟ้า
👨‍💼การวิจัยเชิงนโยบาย
.
📍แผนพลังงานทดแทน 8 หัวข้อ
🍃พลังชีวมวล
🍃ก๊าซชีวภาพ
🗑พลังงานจากขยะ
🍃เอทานอล
🍃ด้านไบโอดีเซล
🌦พลังน้ำ / พลังแสงอาทิตย์ / พลังงานลม
🌏เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกที่สืบเนื่องมาจากการผลิตหรือใช้พลังงาน
👨‍💼การวิจัยเชิงนโยบายอื่นๆ
.
ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/…/Research-Grants…/Re62-2-Announce.pdf