สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีแบ่งออกเป็น 4 ขอบเขตการวิจัย ดังนี้

  1. การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสภาวะปัจจุบันให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก
  2. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน
  3. การฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังเกิดวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019
  4. การสร้างระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูด้านสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ

สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.otep.go.th/?p=index