สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทโครงการวิจัยเดี่ยว โครงการวิจัยขนาดเล็ก ชุดโครงการวิจัยขนาดเล็ก

*ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทโครงการวิจัยเดี่ยว โครงการวิจัยขนาดเล็ก ชุดโครงการวิจัยขนาดเล็ก ดังนี้

 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญ ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง”
  หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2562
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216

2.ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214

 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย
  การพัฒนาเศรษฐกิจ
  1.กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว
  2.กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง
  การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  3.กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ 21
  หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2562
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227

ทั้งนี้ นักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องกรอกข้อเสนอการวิจัยและ scan เอกสารต่างๆ แนบ (หนังสือรับรองการนำส่งข้อเสนอการวิจัยลงนามโดยท่านอธิการบดี) ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) โดยตรง และจะต้องเข้าไป update ข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRMS ด้วย
การส่งข้อเสนอการวิจัยไม่ต้องผ่านสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส)


สา ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด “คู่ มื อ การใช้งานระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx
****สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line group SUResearchNews เพื่อให้นักวิจัยท่านอื่นทราบเป็นแนวทางเดียวกัน