สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต

กลุ่มเรื่องการประกวด

แบ่งออกเป็น กลุ่มเรื่อง ได้แก่
1. การเกษตร  
2. อาหาร  
3. สุขภาพเเละการเเพทย์   
4. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
 5. การท่องเที่ยว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=199