สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัมนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation