Fundamental Fund
ทุนอุดหนุนการวิจัย ภายนอก

คู่มือ/แนวปฏิบัติของแหล่งทุน

ทุนวิจัยงบประมาณปี 2564
กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะ ICT
ทุนงบประมาณแผ่นดิน
เเบบฟอร์ม
กองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย

  เอกสารประชาสัมพันธ์

“พีเอ็มยู” (PMU มาจากคำว่า Program Management Unit) เป็นกลไกสำคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้าน ววน. โดยหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม “ 7 พีเอ็มยู : หน่วยหนุนทุนวิจัย” ประกอบด้วย

1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)

4.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)

3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย

5.บพท.

PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

6.บพค.

PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม

 

โครงการ Flagships ปี 63

ชื่อแผนงานสำคัญ การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ 
ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5)

ชื่อแผนงานสำคัญ โครงการสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ภายใต้โปรแกรม  สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ (P1)

7.บพข.

PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ที่มาของข้อมูล