สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย

สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565
ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย

 • แผนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ
 • แผนงานวิจัยสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
 • แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ
 • แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
 • แผนงานวิจัยวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร
 • แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
 • แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ
 • แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
 • แผนงานวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตัวเองในประเทศ
  นักวิจัยทุกท่านสามารถยื่นข้อเสนอภายใน 18 มกราคม 2564 – 5 มีนาคม 2564 เท่านั้น
  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์นี้
  https://www.arda.or.th/research-fund01_detail2565.php