สรุปประเด็นเรื่อง “การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย”

สรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับและแนวทางปฎิบัติจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย”

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558

ณ ห้องประชุม 709  ชั้น 7  อาคาร 50 ปี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

จากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย”  สามารถสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ  ดังนี้

1.ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย ที่ได้จากการจัดโครงการฯ คือ

1.1   การเขียนโครงการในส่วนของงบประมาณไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่ระบุไว้ในวิธีการดำเนินงาน/

แผนงานการดำเนินโครงการ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่ไม่ได้ตั้งไว้

1.2   ขาดการศึกษาหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และระเบียบการเงินและพัสดุของแต่ละแหล่งทุนให้เข้าใจและชัดเจนก่อนการเขียนโครงการ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ที่กำหนดไว้

1.3   การจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการไม่ครบสมบูรณ์ ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

2.ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเป็นประโยชน์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัยที่ได้จากการจัดโครงการฯ คือ

2.1   การเขียนวิธีการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงานโครงการ และการตั้งงบประมาณโครงการ ต้องสอดคล้องกัน ชัดเจน และครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในวิธีการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงานโครงการ โดยให้ถือปฏิบัติไปตามระเบียบการเงินและพัสดุ กระทรวงการคลัง และตามระเบียบ/หลักเกณฑ์/ข้อกำหนดต่างๆ ของแต่ละแหล่งทุน  เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ

2.2   ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและผู้วิจัย ควรศึกษาหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และระเบียบการเงินและพัสดุของแต่ละแหล่งทุนให้เข้าใจและชัดเจนก่อนการเขียนโครงการ  เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการเงินและพัสดุ กระทรวงการคลังเป็นหลัก

2.3   เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการของการเงินและพัสดุที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการและหรือผู้วิจัยควรจัดชุดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ ให้เป็นระบบ โดยการจัดเอกสารแนบตามประเภทค่าใช้จ่ายตามลำดับในรายละเอียดค่าใช้จ่ายในงบประมาณที่ระบุไว้ในโครงการ

2.4   ควรสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้วิจัยในการเขียนโครงการได้อย่างครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป