สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563  สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 086-4402639