ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล Silver Award research54

                ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในกิจกรรม Thailand Research Expo 2022 Award พร้อมรับโล่ขอบคุณหน่วยงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ซึ่งดำเนินการวิจัยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์ และคณะนักวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565” ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งผลงานวิจัยนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าเชิงวัฒนธรรมชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี