วีดีโอการบรรยาย”โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 : แนวทางการจัดทำโครงการ Fundamental Fund เพื่อขอรับทุนงบประมาณปี 2565″

วีดีโอการบรรยาย
“โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 : แนวทางการจัดทำโครงการ Fundamental Fund เพื่อขอรับทุนงบประมาณปี 2565” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Team
https://drive.google.com/drive/folders/1N6RElisn2U257lTT34cI4koe6C3AgZN9?usp=sharing
เอกสารประกอบคำบรรยายดาวน์โหลดที่
https://drive.google.com/drive/folders/1nwSqas1CE45INpbYbyGpoLO8p7Rtuuze?usp=sharing