วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บคลากร และนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมในวารสาร JMS NRRU

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร JMS NRRU ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ซึ่งกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบัย (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยเปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และการวิจารย์หนังสือ ผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รอศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค โทร:0989163996 และผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พีรวิชญ์ คำดจริญ โทร : 08693837140