วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2564 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยของประเทศ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting Online ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานการประชุม และวันนี้มีการบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดทำ Holding Company และกลไกการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัย” โดย ดร.กิตติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)