วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดราชบุรี ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-16.30 น.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์แผนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดราชบุรี ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2570 ผ่านระบบ zoom meeting
ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในฐานะหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า จังหวัดราชบุรี
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ก่อนส่งมอบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต่อไป