วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง”

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เวลา 8.30 -16.30 น. 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

รองประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง

และนักวิจัยจาก 13 สถาบันการศึกษา ที่ร่วมดำเนินการโครงการย่อยที่ 6 “การถอดบทเรียน วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามขนาดและบริบทของ อปท. แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง” : เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เข้าร่วมประชุมเรื่อง  “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง” 

ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 

เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และ เตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบตัวแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมตามขนาดและบริบทของ อปท.ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการวิจัย