วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 11.30 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอ โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 11.30 – 16.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอ

โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

ประจำปีงบประมาณ 2566   

ณ ห้องมักกะสัน1 ชั้น7 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน

ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

เพื่อรับทราบแนวทางส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้กับสถานประกอบการ อันเป็นการสร้างศักยภาพและยกระดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการต่อไป