วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.30-15.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

กล่าวเปิดโครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล”และเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ สำนักงานบบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์หญิง วันทนีย์ รัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี อุณหพิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์และสวัสดิภาพของสัตว์ในการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการวิจัยและการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและผู้สนใจทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 77 คน