วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเปิดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน : ระยะที่ 2”

       วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว. ส่วนหน้า จังหวัดราชบุรีกล่าวต้อนรับ ท่านวิทยากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และผู้เข้าร่วมโครงการ  

       เพื่อเปิดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน : ระยะที่ 2” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหัวหน้าโครงการฯ  ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจด้วย การคิดเชิงออกแบบ (design thinking) และ Business model canvas ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ ฯ ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 ราย