วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประเมินโครงการวิจัยที่ยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี 2567” ณ สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์