รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
รับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม และรับฟังผ่านระบบ microsoft team
http://www.thaiwest.su.ac.th/2020/12/pattanavichai
หมายเหตุ :
*ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.
** สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้หน้างาน
*** สามารถรับฟังผ่านระบบ microsoft team (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) เพิ่มเติมได้ที่
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0ZGFlYTAtMDE1Yy00NGNhLWJlOWItNTcwNzRkZWQ1NzAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%221a0b1678-a622-4c25-ad31-b340bc339669%22%7d