รายชื่อคณะกรรมการ (คกส.มศก.)

ลำดับชื่อ-สกุล
1

ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
(ที่ปรึกษา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

2

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ

(ที่ปรึกษา)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3

รศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล
(ประธานกรรมการ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4

ผศ.น.สพ.ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี
(กรรมการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

5

ผศ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก
(กรรมการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

6

รศ.ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร
(กรรมการ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7

รศ.ดร.ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล
(กรรมการ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

8

ผศ.ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม
(กรรมการ)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

9

ผศ.ดร.ศศิประภา หิริโอตป์
(กรรมการ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

10

อ.ดร.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ
(กรรมการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

11

อ.ดร.ศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์
(กรรมการ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

12

นายโรเจอร์ โลหนันทน์
(กรรมการ)
เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์

13

นางมารี สังข์จุ้ย
(กรรมการ)
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร

14

อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม
(กรรมการและเลขานุการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

15

นางสาวหรรษา นิลพันธ์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16

นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร์
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ติดต่อที่ :
 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์
 โทรศัพท์ 0-3425-5808,
 โทรสาร  0-3425-5808
 โทรภายใน  216008
 E-mail : nilapan_h@su.ac.th/animal.silpakorn@gmail.com