รายงานตัวพร้อมปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ภายใต้โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะที่ 2

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ได้จัดให้มีการรายงานตัวพร้อมปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ภายใต้โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระยะที่ 2 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม