รับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์(STS forum Young Leaders Program)

สำนักงานการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเชิญจาก Japan Science and Technology Agency (๋JST) และ Science and Society forum (STS forum) ให้เข้าร่วมเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี (นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565) เพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำรุ่นเยาว์ (STS forum Young Leaders Program) โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 255 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น สำหรับปี 2565 นี้ วช. ได้กำหนดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อเข้าร่วมโครการผู้นำรุ่นเยาว์ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. โดย วช. จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 70,000 เยน/คน หรือประมาน 20,000 บาท/คน สำหรับผู้ทีผ่านการคัดเลือกของ วช. ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาว์โหลดข้อมูลพร้อมแนบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บซต์ของ วช. ที่ www.nrct.go.th